സന്ധ്യാ വാർത്ത | 6 P M Information | Information Anchor – Shani Prabhakaran | October 17, 2017 | Manorama Information

Leave a Reply

9 Comments on "സന്ധ്യാ വാർത്ത | 6 P M Information | Information Anchor – Shani Prabhakaran | October 17, 2017 | Manorama Information"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Laxmi s Dargee
Guest

Yni cricket carrier yilaaa sreesanth nuu epol thanaa 5years waste ayee yenii case terthiuu varbol 3 year pina yendu cricket oru baller nuyu

Albert P
Guest

kozha vangi vettivizhungiyittu mezhukuthiri kaththichal theerilla mone kozhapapam

Noufal Kc Noufal Kc
Guest

കേരളത്തിൽ പ്രസ്നമാണ് പോലും പ്രസ്നം ഒലക്ക സഘികൾ ദൽഹിയിൽ അപ്പിയിട്ടു

Ad Id
Guest

Shreshanth eni crecet kalikanda

Syam Raj sharon kollam
Guest
Syam Raj sharon kollam

Innu Shani sangi Anu khavi Anu vasham

sathyan natemmal
Guest

Modi control your bhakaris when they spell mentally imbalanced.

nizamudheen kannur
Guest

Shani nee oru kidu item Anu

Anzalsha Azeez
Guest

മുഖ്യമന്ത്രി ആകുന്നതിനു വേണ്ടി പിണറായി വിജയൻ ശബരി മലകയറി കൊള്ളാം എന്ന് നേർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. പാവം സകാക്കൾ പോയാൽ മാത്രമേ പ്രശ്നം. മാർസിസ്റ് മുഖം മ്മൂടി അണിഞ്ഞ RSS കാരണാണ് എന്ന് സംശയിക്കുന്നു.

Lal Mcken
Guest

ശ്രീശാന്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സത്യമെന്താണെന്ന് ശ്രീശാന്തിനും പിന്നെ ഒരാൾക്കും(ദൈവം) മാത്രമറിയാം.

wpDiscuz